Φόρτωση...

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

 

§ 1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Η παρούσα ενημερωτική ειδοποίηση (εφεξής η "ενημερωτική ειδοποίηση") αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού καταστήματος https://semilac.gr/gr/ (εφεξής ο "Ιστότοπος") και την οποία διαχειρίζεται η Nesperta Europe sp. z o.o. ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (εφεξής ο "Υπεύθυνος Επεξεργασίας").

Η Nesperta Europe sp. z o.o. είναι πολωνική εταιρεία με έδρα στη Nesperta Europe sp. z o.o., ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek, Πολωνία.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως:

 1. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής "ΓΚΠΔ"),
 2. Τον Οργανικό Νόμο 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων (BOE 6 Δεκεμβρίου 2018).
  Ο Michał Labocha είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας. Παρακαλείσθε να απευθύνετε τυχόν αιτήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για την άσκηση δικαιωμάτων, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iod@nesperta.com.

Στον Ιστότοπο, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις εξηγούν τη σημασία κάθε κεφαλαιοποιημένου όρου που χρησιμοποιείται στην Πολιτική.

§ 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΚΟΠΌΣ, ΣΤΌΧΟΣ, ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΚΑΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ - ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει έννομο συμφέρον να προωθήσει την επιχείρησή του). Για το σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών πωλήσεων, και το αργότερο 24 μήνες μετά τη συλλογή. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με τη διεύθυνση iod@nesperta.com χωρίς να επηρεαστεί η συμβατική σχέση.
 2. Για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, όπως η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με ενδιαφέρουσες προσφορές ή περιεχόμενο που περιέχει εμπορικές πληροφορίες, η διεξαγωγή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το άμεσο μάρκετινγκ αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η αποστολή εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, MMS, τηλεφώνου και άλλων δραστηριοτήτων διαφήμισης και τηλεμάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενημερωτικών δελτίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται μόνο η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6.1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Για να επιτευχθεί αυτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην επεξεργασία ή, στην περίπτωση ενημερωτικών δελτίων ή υπηρεσιών μάρκετινγκ που δεν σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία συλλογής.
  Με επιστολή στο iod@nesperta.com, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η συμβατική σας σχέση.
 3. Για τους σκοπούς της κατάρτισης προφίλ και του σχετικού μάρκετινγκ προφίλ, χρησιμοποιώντας τα μέσα που περιγράφονται στο σημείο 2. Όλες αυτές οι δραστηριότητες διεξάγονται μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6.1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Για τον σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αγορές που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριφορά στον ιστότοπο, έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην επεξεργασία ή, στην περίπτωση αποστολής ενημερωτικών δελτίων ή υπηρεσιών μάρκετινγκ που δεν σχετίζονται με παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες, έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, αλλά το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία συλλογής.
  Με επιστολή στο iod@nesperta.com, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η συμβατική σας σχέση.

Μια διαδικασία κατάρτισης προφίλ περιλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων για να προσδιοριστεί πώς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός ατόμου θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ή για να γίνουν προβλέψεις για το μέλλον, μεταξύ άλλων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διεξάγει δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ- οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της κατάρτισης προφίλ δεν σχετίζονται με τη σύναψη ή την άρνηση σύναψης σύμβασης πώλησης, ούτε με τη δυνατότητα χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά μάλλον με τη λήψη διαφημιστικού προφίλ.

Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς δημιουργίας προφίλ και μάρκετινγκ, για τα οποία διατίθεται λεπτομερές ενημερωτικό δελτίο. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην κατάρτιση προφίλ ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τη διεύθυνση iod@nesperta.com.

 1. Για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό (η νομική βάση είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 6.1(α) του ΓΚΠΔ), και για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών σχετικά με τις παραγγελίες τους (η νομική βάση είναι η εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ). 6.1(β) ΓΚΠΔ). Αυτός ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση παράδοσης, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, φορολογικός κωδικός, διεύθυνση IP, cookies, αριθμός παραγγελίας και αριθμός λογαριασμού. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ή τη διεκπεραίωση της καταγγελίας και στη συνέχεια τα διατηρούμε για τον αποκλειστικό σκοπό μιας πιθανής υπεράσπισης στο δικαστήριο για 10 χρόνια μετά τη σύναψη της σχέσης.
 2. Για τους σκοπούς της διαχείρισης των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας (σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας RGPD), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: επώνυμα, μικρά ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου, για τη διάρκεια που είναι απαραίτητη για την απάντηση στο πρόσωπο και την εκτέλεση των λειτουργιών του ιστότοπου.
 3. Για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κράτησης και της εκτέλεσης της σύμβασης (η νομική βάση είναι η εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6.1(β) RGPD), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, γαστρονομικές προτιμήσεις, είδος επίσκεψης, ημερομηνία επίσκεψης. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ή έως ότου αυτή λήξει ή τερματιστεί.
 4. Για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πληροφοριών, καθώς και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της απάτης (η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον του ιδιοκτήτη σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6.1, (στ) GDPR). Ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: Διευθύνσεις IP ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση εργασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιστότοπου ή για τη διευκρίνιση περιστατικών.
 5. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ιδίως τη διαχείριση της τιμολόγησης) (η νομική βάση είναι ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπόκειται στις εν λόγω υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση παράδοσης, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση κατοικίας, τον φορολογικό κωδικό, τον αριθμό παραγγελίας και τον αριθμό λογαριασμού. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο- για τη διαχείριση της χρέωσης, τα δεδομένα θα διατηρούνται για περίοδο δέκα ετών.

 

§ 3. ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μπορούν να κοινοποιηθούν στους ακόλουθους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, οι οποίοι θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και θα επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω:

 1. Στην περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιεί τη μέθοδο παράδοσης του προϊόντος που αγοράστηκε στον Ιστότοπο μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς, σε μεταφορείς, διαμεταφορείς, ταχυμεταφορείς, ταχυδρομικούς φορείς. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παράδοση του προϊόντος στον Πελάτη, ο Ιδιοκτήτης παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στον αντίστοιχο μεταφορέα, διαμεταφορέα, ταχυμεταφορέα ή ταχυδρομικό φορέα,
 2. παρόχους τεχνικών λύσεων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών και οργάνωσης που επιτρέπουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας να εκτελεί τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον Ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του (όπως οι πάροχοι λογισμικού πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας, καθώς και επιχειρηματικού λογισμικού και τεχνικής βοήθειας): Όταν είναι απαραίτητο και εντός των προβλεπόμενων περιορισμών για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη στον σχετικό πάροχο που ενεργεί για λογαριασμό του,
 3. Πάροχοι λογιστικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες στον υπεύθυνο επεξεργασίας (ιδίως λογιστικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία και εταιρείες είσπραξης οφειλών), ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό του, στις περιστάσεις και εντός των ορίων που προβλέπονται για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό του στις περιπτώσεις και εντός των ορίων που προβλέπονται για τους σκοπούς για τους οποίους θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.


Στο πλαίσιο της συμβατικής υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη και της επεξεργασίας της πληρωμής του στον Ιστότοπο, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν, ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας, σε παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται ηλεκτρονικές πληρωμές ή πληρωμές με πιστωτική κάρτα στον Ιστότοπο. (Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(β) ΓΚΠΔ, η νομική βάση για την κοινοποίηση των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης).

Επιπλέον, προκειμένου να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενώπιον δικαστηρίου ή για νομικές ή φορολογικές συμβουλές, τα δεδομένα του Πελάτη ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε δικηγόρους και συμβούλους που λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

 

§ 4. ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΕ ΤΡΊΤΟΥΣ, ΜΕΤΑΞΎ ΆΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ

Με εξαίρεση τις οντότητες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας και τους αποδέκτες που περιγράφονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω και όταν η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη λόγω νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων (κατόπιν αιτήματος εξουσιοδοτημένων κρατικών αρχών), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαβιβάζει επεξεργασμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Μεταβιβάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της διαβίβασης.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μοιράζεται τα δεδομένα σας μόνο με οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ελβετίας, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως χώρα που εγγυάται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οπότε το επίπεδο προστασίας των δεδομένων στις χώρες αυτές είναι το ίδιο με αυτό της Ισπανίας.

 

§ 5. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας:

 1. δικαίωμα πρόσβασης,
 2. δικαίωμα τροποποίησης,
 3. δικαίωμα διαγραφής,
 4. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 5. δικαίωμα φορητότητας,
 6. δικαίωμα αντίρρησης.


Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αποστέλλοντας το σχετικό μήνυμα ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση iod@nesperta.com ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο.

 

§ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ COOKIES, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών με τη μορφή αρχείου κειμένου που αποστέλλεται από έναν διακομιστή και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στη μνήμη του smartphone. Συνήθως, τα αρχεία αυτά περιέχουν το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία αποθηκεύονται στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό. Μπορεί επίσης να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως μια διεύθυνση IP και ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την τελική συσκευή.

Ο σκοπός των cookies είναι:

 1. να παρέχει πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες του ιστότοπου,
 2. να αναπτύσσει στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις για να συμβάλλει στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου των ιστότοπων και, ως εκ τούτου, στη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου,
 3. να προσαρμόζει το περιεχόμενο των ιστότοπων στις ατομικές προτιμήσεις. Ειδικότερα, τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη στις σελίδες και να εμφανίζει τον ιστότοπο αναλόγως, προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες του χρήστη.


Όταν ένας χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα που περιέχονται στα cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Εμφάνιση ότι οι πελάτες είναι συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό σας,
 2. Προκειμένου να παρακολουθούνται τα προϊόντα που προστίθενται στο καλάθι κατά τη διαδικασία παραγγελίας,
 3. Ανάκτηση δεδομένων από συμπληρωμένες φόρμες παραγγελίας ή πληροφορίες πρόσβασης στο λογαριασμό,
 4. Βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη του ιστότοπου προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του στις ατομικές προτιμήσεις των πελατών,
 5. Τήρηση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου,
 6. Ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοτόπου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προφίλ και να παρασχεθεί διαφήμιση προσαρμοσμένη στα αναμενόμενα ενδιαφέροντά τους.

Κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο, ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τόσο cookies συνόδου, τα οποία διαγράφονται μετά το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, όσο και μόνιμα cookies, τα οποία αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα στη συσκευή του Πελάτη.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:

 1. "Απαραίτητα": cookies που επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να λειτουργεί σωστά και να παρέχει τις πιο βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες, όπως η σύνδεση, η πλοήγηση σε συγκεκριμένες σελίδες προϊόντων, η προσθήκη του επιλεγμένου προϊόντος στο καλάθι αγορών, η σύγκριση ιστορικού αγορών κ.λπ. Οι υπηρεσίες μας δεν μπορούν να παρασχεθούν χωρίς αυτά τα cookies.
 2. "Λειτουργικά": Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας. Αυτό μας επιτρέπει να "θυμόμαστε" τις ρυθμίσεις σας και να προσαρμόζουμε τη διεπαφή χρήστη και την εμφάνιση του ιστότοπου, για παράδειγμα, με βάση τη γλώσσα ή την περιοχή που έχετε επιλέξει. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως η προβολή περιεχομένου βίντεο ή η αφή σχολίων. Εάν αυτά τα cookies είναι απενεργοποιημένα, οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
 3. "Μάρκετινγκ": Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους διαφημιστές να παρουσιάζουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Εμείς ή/και οι διαφημιστές μας ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε στον ιστότοπό μας με πληροφορίες που συλλέγουμε από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς σας. Το διαφημιστικό περιεχόμενο θα εξακολουθεί να εμφανίζεται αν διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι σχετικό με εσάς ή τα ενδιαφέροντά σας.
 4. "Analytics": Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον Ιστότοπό μας και του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες τον χρησιμοποιούν. Οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να παρακολουθούνται με βάση τη διάρκεια παραμονής τους σε έναν ιστότοπο ή τις σελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας ως αποτέλεσμα.

Ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη χρήση άλλων cookies, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies, μέσω του παραθύρου που εμφανίζεται κατά την πρώτη πρόσβαση στον ιστότοπο και ξανά μετά από έξι μήνες. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την περιήγηση παρέχει πάντα τη δυνατότητα επιλογής και απενεργοποίησης των cookies. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies των πιο δημοφιλών μηχανών αναζήτησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Chrome: "Ρυθμίσεις" > "Απόρρητο και ασφάλεια" > "Cookies και άλλα δεδομένα ιστού",

Edge: "Ρυθμίσεις" > "Απόρρητο, αναζήτηση και υπηρεσίες",

Firefox: "Επιλογές" > "Απόρρητο και ασφάλεια",

Safari: "Προτιμήσεις" > "Απόρρητο".

Η Google Ireland Limited ("Google") παρέχει τις υπηρεσίες Google Analytics και Universal Analytics στον Ιστότοπο. Με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι σε θέση να αναλύσει την κίνηση δεδομένων στον Ιστότοπο. Προκειμένου να παραχθούν στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τη διαχείριση του ιστότοπου, τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία ανώνυμα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων υπηρεσιών (τα λεγόμενα επιχειρησιακά δεδομένα). Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα συγκεντρώνονται και γίνονται ανώνυμα, δηλαδή δεν περιέχουν χαρακτηριστικά που θα επέτρεπαν την αναγνώριση του ατόμου (προσωπικές πληροφορίες). Μέσω των προαναφερόμενων υπηρεσιών διαδικτύου, ο Ιδιοκτήτης συλλέγει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της πηγής και της μεθόδου με την οποία αποκτήθηκαν οι χρήστες του διαδικτύου, καθώς και της συμπεριφοράς τους στον Ιστότοπο, πληροφορίες για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης μέσω του ονόματος του ιστότοπου που επισκέφθηκε, διευθύνσεις IP και τομείς, γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα (ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα) και τη συμπεριφορά του χρήστη στον Ιστότοπο. Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics ή του Universal Analytics είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων από το Google (Universal) Analytics, μεταξύ άλλων όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο σε κινητή συσκευή. Για να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας στο μέλλον, θα τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας ένα cookie εξαίρεσης: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=it
Εγγεγραμμένη έδρα: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/? hl=it.

Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/it/

Ο Ιδιοκτήτης του Ιστότοπου χρησιμοποιεί pixels του Facebook από την Facebook Ireland Limited ("Facebook"). Ο Ιδιοκτήτης είναι σε θέση να μετρά την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου του και να εμφανίζει διαφημίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Ένα pixel cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν κάνετε κλικ στη σχετική διαφήμιση του Facebook. Προκειμένου να εμφανίζονται προσαρμοσμένες διαφημίσεις στον ιστότοπό μας στο μέλλον, αυτό το cookie καταγράφει τα κλικ και τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας. Τα pixel του Facebook χρησιμοποιούνται στη λεγόμενη λειτουργία "ενισχυμένης αντιστοίχισης δεδομένων". Εκτός από τα κλικ και τη δραστηριότητα, το Facebook λαμβάνει επίσης τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η αποθήκευση του pixel cookie μπορεί να μπλοκαριστεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας- ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου. Κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο, έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το pixel του Facebook που συλλέγει δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (θα εγκατασταθεί ένα cookie απενεργοποίησης για να μην καταγράφονται τα δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας στο μέλλον κάνοντας κλικ σε μια στοχευμένη διαφήμιση του Facebook). https://it-it.facebook.com/business/help/186134205381987.

Εγγεγραμμένη έδρα: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ιρλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το Facebook μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://it-it.facebook.com/about/privacy/.

 

§ 7. ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ

Λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία και στους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των συνεχών αλλαγών στις δραστηριότητες και τις προσφορές της Ιστοσελίδας [Σημείωση για τον Πελάτη: παρακαλούμε εισάγετε τον σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα], ο Ιδιοκτήτης μπορεί να τροποποιήσει τη Δήλωση, η οποία θα αναδημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα. Η τρέχουσα έκδοση της Ειδοποίησης ισχύει από την [Σημείωση προς τον πελάτη: παρακαλούμε εισάγετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Ειδοποίησης].

 

§ 8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: iod@nesperta.com.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση

Nesperta Europe sp. z o.o.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

62-002 Jelonek, ul. Obornicka 7

Πολωνία